Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

 

Hygienická a preventivní opatření

Ve škole je nutné respektovat obecně platná nařízení a závazné pokyny vydané pro školy. Vzhledem ke specifiku každého vzdělávacího zařízení, může ředitel školy vydat interní doporučení a pokyny k zajištění bezpečnosti osob. Výraznou ochranou před nákazou je dodržování desatera.

Společné

 • Vstup cizích osob do budov školy je výrazně omezen (vyzvednutí žáka ze závažných důvodů, jednání s učitelem, ohlášená konzultace), doporučena rouška.
 • Hlavní vstupy do jednotlivých budov školy, učebny, toalety jsou vybaveny dostatečným množstvím dezinfekčních prostředků.
 • Pro všechny osoby vstupující do školy platí důkladná dezinfekce rukou.
 • V souladu s mimořádným opatřením MZCR je povinnost nosit roušku na hromadných  akcích přesahující 100 osob. Toto se vztahuje na slavnostní přivítání prvňáčků.
 • Pro případ nenadálé situace je nutné, aby žáci měli minimálně jednu roušku s sebou v  obalu (např. plastový sáček).
 • Osoba/žák s příznaky infekčního onemocnění má vstup do školy zakázán. Pokud se podezření vyskytne v průběhu vyučování, je žák izolován (vyčleněná místnost). Rodiče jsou vyrozuměni a jsou povinni si žáka bezprodleně vyzvednout.

 

 • Pro žáky vstupující do školy platí důkladné umytí rukou s použitím virucidního prostředku. K dispozici jsou mýdla v dávkovačích a dezinfekční spreje.
 • Žáci si myjí ruce co nejčastěji. Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – osoušeče rukou nebo ručníky na jedno použití.
 • Žáci se bezdůvodně nepohybují po škole, zdržují se v prostoru výuky.
 • Toalety používají o přestávce, v době výuky probíhá jejich úklid, dezinfekce, zvýšené riziko úrazu.
 • V pracovně informatiky vždy použijí dezinfekční prostředek na ruce, klávesnici a myš.

Stravování (svačina, oběd)

 • Důkladné umytí rukou před jídlem (svačina, oběd).
 • Svačinu konzumuje   žák v určené třídě na svém místě. Doporučujeme použít  hygienické ubrousky nebo látkový ubrousek na lavici. Z kapacitních důvodů nelze zajistit otření všech lavic před svačinou.
 • Nepijí a neochutnávají cizí jídlo.
 • Žáci dochází na oběd v doprovodu učitele (1 stupeň). Učitel vykonává dohled po celou dobu stravování skupiny. Žáci 2. stupně se řídí pokyny dohledu ve ŠJ.  Školní družina se stravuje jako poslední. 
 • V jídelně je zrušen samoobslužný systém. Příbory, nápoje vydává obsluha.
 • Vstup cizích osob je do školní jídelny zakázán. Cizí strávníci (žáci jiné školy) se stravují ve vyčleněném čase.
 • Výdej jídla v první den neplánované nepřítomnosti žáka pouze do jednorázových potravinových obalů poskytnutých ŠJ (za úhradu). Lze akceptovat výdej na talíř a rodič si jídlo sám přendá do vlastní nádoby. Výdej probíhá u vedlejšího vchodu (z rampy).
 • Výdej oběda cizím strávníkům do jídlonosičů (2 sady).  Výdej probíhá u vedlejšího vchodu (z rampy).

Školní družina

 • Oddělení ŠD jsou vytvořena tak, aby se co nejméně stýkaly jednotlivé ročníky.
 • V rámci činnosti ŠD jsou omezeny společné aktivity.
 • Odchod žáků ze ŠD ve vymezeném čase.

Úklid

 • Po stravování jednotlivých skupin probíhá dezinfekce povrchů.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně. Vždy o velké přestávce.
 • Úklid a dezinfekce tříd, odborných učeben, tělocvičen  probíhá podle manuálu pro ZŠ. Dodržení hygienických pravidel a standardu úklidu (Manuál pro ZŠ)
 • Vyučující a dohled  zajišťují  pravidelné důkladné provětrávání používaných učeben, chodeb, šaten  a ostatních prostor.
 • K úklidu a desinfekci prostor se používají vhodné prostředky podle pokynů výrobce.

 

A picture
A picture