Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Hygienická a preventivní opatření

Ve škole je nutné respektovat obecně platná nařízení a závazné pokyny vydané pro školy. Vzhledem ke specifiku každého vzdělávacího zařízení, může ředitel školy vydat interní doporučení a pokyny k zajištění bezpečnosti osob. Výraznou ochranou před nákazou je dodržování desatera.

Společné

 • Vstup cizích osob do budov školy je výrazně omezen (vyzvednutí žáka ze závažných důvodů, jednání s učitelem, ohlášená konzultace), doporučena rouška.
 • Hlavní vstupy do jednotlivých budov školy, učebny, toalety jsou vybaveny dostatečným množstvím dezinfekčních prostředků.
 • Pro všechny osoby vstupující do školy platí důkladná dezinfekce rukou.
 • V souladu s mimořádným opatřením MZCR je povinnost nosit roušku na hromadných  akcích přesahující 100 osob. Toto se vztahuje na slavnostní přivítání prvňáčků.
 • Pro případ nenadálé situace je nutné, aby žáci měli minimálně jednu roušku s sebou v  obalu (např. plastový sáček).
 • Osoba/žák s příznaky infekčního onemocnění má vstup do školy zakázán. Pokud se podezření vyskytne v průběhu vyučování, je žák izolován (vyčleněná místnost). Rodiče jsou vyrozuměni a jsou povinni si žáka bezprodleně vyzvednout.

 

 • Pro žáky vstupující do školy platí důkladné umytí rukou s použitím virucidního prostředku. K dispozici jsou mýdla v dávkovačích a dezinfekční spreje.
 • Žáci si myjí ruce co nejčastěji. Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – osoušeče rukou nebo ručníky na jedno použití.
 • Žáci se bezdůvodně nepohybují po škole, zdržují se v prostoru výuky.
 • Toalety používají o přestávce, v době výuky probíhá jejich úklid, dezinfekce, zvýšené riziko úrazu.
 • V pracovně informatiky vždy použijí dezinfekční prostředek na ruce, klávesnici a myš.

Stravování (svačina, oběd)

 • Důkladné umytí rukou před jídlem (svačina, oběd).
 • Svačinu konzumuje   žák v určené třídě na svém místě. Doporučujeme použít  hygienické ubrousky nebo látkový ubrousek na lavici. Z kapacitních důvodů nelze zajistit otření všech lavic před svačinou.
 • Nepijí a neochutnávají cizí jídlo.
 • Žáci dochází na oběd v doprovodu učitele (1 stupeň). Učitel vykonává dohled po celou dobu stravování skupiny. Žáci 2. stupně se řídí pokyny dohledu ve ŠJ.  Školní družina se stravuje jako poslední. 
 • V jídelně je zrušen samoobslužný systém. Příbory, nápoje vydává obsluha.
 • Vstup cizích osob je do školní jídelny zakázán. Cizí strávníci (žáci jiné školy) se stravují ve vyčleněném čase.
 • Výdej jídla v první den neplánované nepřítomnosti žáka pouze do jednorázových potravinových obalů poskytnutých ŠJ (za úhradu). Lze akceptovat výdej na talíř a rodič si jídlo sám přendá do vlastní nádoby. Výdej probíhá u vedlejšího vchodu (z rampy).
 • Výdej oběda cizím strávníkům do jídlonosičů (2 sady).  Výdej probíhá u vedlejšího vchodu (z rampy).

Školní družina

 • Oddělení ŠD jsou vytvořena tak, aby se co nejméně stýkaly jednotlivé ročníky.
 • V rámci činnosti ŠD jsou omezeny společné aktivity.
 • Odchod žáků ze ŠD ve vymezeném čase.

Úklid

 • Po stravování jednotlivých skupin probíhá dezinfekce povrchů.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně. Vždy o velké přestávce.
 • Úklid a dezinfekce tříd, odborných učeben, tělocvičen  probíhá podle manuálu pro ZŠ. Dodržení hygienických pravidel a standardu úklidu (Manuál pro ZŠ)
 • Vyučující a dohled  zajišťují  pravidelné důkladné provětrávání používaných učeben, chodeb, šaten  a ostatních prostor.
 • K úklidu a desinfekci prostor se používají vhodné prostředky podle pokynů výrobce.

 

týden od 21. 9. 2020

1) 1. stupeň: roušky ve společných prostorách (chodby, toalety, čekání na oběd, ŠJ). Ve třídách bez roušky. Pokud bude mít dítě ve třídě roušku, rozhoduje o tom zákonný zástupce žáka. 

 

2) 2. stupeň: roušky ve společných prostorách i ve třídách. V předmětech  TV + HV možno roušku na aktivity sundat. Doporučení školy: při vhodném počasí realizovat tyto činnosti (sport, zpěv)  ve venkovním prostředí (venkovní učebna).

 

3) Omezeno stěhování tříd. Stěhování probíhá u dělených hodin.

 

4) Pokud má dítě chronickou rýmu, kašel dokládá lékařským potvrzením. 

 

5) Omezeny školní kroužky včetně SZ, ve kterých dochází ke kontaktu žáků ročníků a jednotlivých stupňů. Pokračují kroužky, které jsou třídní nebo mezitřídní (čtenářské kluby, doučování, logopedie).

 

6) Pronájmy: bez omezení, dodržení oběcně vydaných nařízení. Pronájmy se realizují mimo dobu výuky (tělocvična, hřiště). Za dodržování pravidel zodpovídá poskytovatel  aktivit - fyzická osoba, která si pronajímá  prostor od školy. Finanční platby je nutné řešit s touto osobou. 

úterý 1. 9. 2020

1) Slavnostní přivítání prvňáčků 1. 9. 2020 se posuzuje podle mimořádného  opatření MZCR jako hromadná akce (více než 100 osob, vnitřní prostory), a proto vzniká povinnost použít ochranu úst - roušku .  Pokud nám bude přát počasí, sejdeme se  v úvodu setkání ve venkovním prostoru, kde tato povinnost není.

"S účinností ode dne 1. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření se zákazují nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy tak, že se: (bod 2) zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to na hromadných akcích uvedených v bodu 1 s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, konaných ve vnitřních prostorech staveb."

2) Při vstupu do budovy žáci použijí dezinfekci, přezují se. Na toaletě si mýdlem (virucidní účinek) důkladně umyjí ruce, použijí osoušeč nebo jednorázový ručník. Přesunou se do kmenové třídy. Rozpis  tříd u hlavního vchodu.

2) Žáci si s sebou přinesou přezůvky.

3) V úterý školní jídelna nevaří obědy pro žáky.

4) Žáci budou mít s sebou v sáčku pro případ nenadálé situace vždy roušku.

středa 2. 9. 2020 - pátek 4. 9. 2020

1) Příchod do školy, desinfekce rukou.

2) Ranní dohled (družina) doporučena  rouška  (míchání skupin).

3) Žáci jsou v kmenové třídě. Třídnické hodiny, Vybírání učebnic. poučení o hygienických a preventivních opatření (desatero), školní řád, režim ve ŠJ.

4)  1. stupeň: konec výuky v 11:25, s učitelkou se žáci přesunou na oběd 11:30-12:20. Žáci nemohou docházet na oběd sami.

5)  2. stupeň: konec výuky ve 12:20, na oběd jdou žáci po třídách až po odchodu prvostupňových žáků, oběd 12:20 - 13:00.

6) Školní družina: po ukončení výuky jsou žáci s vychovatelkou ve svém oddělení, jakmile se ŠJ uvolní, odchází na oběd. 13:00 -13:30.

7) Roušku má žák s sebou v obalu pro případ nenadálé situace.

následující týden od  7. 9. -11. 9. 2020

1) Výuka podle rozvrhu.

2) Roušku má žák s sebou v obalu pro případ nenadálé situace, dále podle aktuálních opatření.

3) Stravování podle rozpisu, zjišťování kapacitních možností ŠJ.

A picture
A picture