Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Krizové opatření ze dne 30. 10. 2020: Prodloužení uzavření základní školy do 20. 11. 2020.

Výuka podle upraveného rozvrhu na období distanční výuky, průběžná aktualizace rozvrhu.

Hodiny distanční výuky (přímé online hodiny) jsou v rozvrhu označeny DisV. Hodiny samostudia jsou v rozvrhu označeny SamS.

Žáci jsou povinni sledovat rozvrh v systému Bakaláři, kde se objevují aktualizace (suplování, změny).

Strávníci (žáci) se mohou stravovat ve ŠJ od 11:30 do 13:30.

Školní družina uzavřena.

Základní škola zajišťuje péči o děti zaměstnanců krizové infrastruktury od 7:00 do 16:00.

Základní pravidla pro distanční výuku:

Část hodin probíhá synchronní online podobou (Google suite - Meet). Zbývající hodiny probíhají asynchronní online podobou - žáci pracují v   Google učebně  podle pokynů vyučujícího předmětu.

Žáci: plní úkoly zadané učitelem ve stanoveném termínu (google učebna), účastní se třídních /skupinových online hodin dle rozvrhu (google Meet), komunikují s učitelem. V případě offline si zajistí materiály k výuce u vyučujícího předmětu. Žák má možnost požádat o mimořádnou online konzultaci vyučujícího. Žáci mají možnost procvičit si látku v hodinách s AP. Na 1. stupni pokračují  čtenářské kluby a doučování. Na 2. stupni se se realizuje synchronní online příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka.

Rodiče: zajistí technickou stránku distanční výuky, vytvoří zázemí (počítač, tablet, smartphone), menším žákům pomáhají při odevzdávání práce do Google učebny. Není jejich povinností opravovat chyby v úkolech, vysvětlovat nové učivo. Účastní se třídní/individuální online schůzky (projednání závažných okolností vzdělávání, projednání změn ve výuce,..). Rodič má možnost požádat o mimořádnou online konzultaci TU/vyučujícího.

Vyučující: zajistí výuku svých předmětů podle učebního plánu včetně hodnocení. Plánuje, připravuje a řídí online hodiny a individuální schůzky za účelem podpory výuky dle rozvrhu. Ve stanoveném čase poskytuje individuální konzultace na vyžádání. Průběžně informuje TU o průběhu výuky, ti předávají souhrnné informace 

Krizové opatření ze dne 12. 10. 2020. Uzavření základní školy, přechod na distanční výuku již od 14. 10. do 1. 11. 2020.
29. 10. - 30. 10.: podzimní prázdniny, ŠJ i ŠD pro žáky školy uzavřeny
28. 10.: státní svátek
27. 10.: den boje proti Covid 19, bez povinné distanční výuky
26. 10.: den boje proti Covid 19, bez povinné distanční výuky
14.10. - 23. 10.: distanční výuka obou stupňů ZŠ
Období: 12. 10. - 16. 10. 2020, 19. 10. - 23. 10. 2020 (2. stupeň střídavě prezenční a distanční výuka)

Prezenční výuka ve škole pro 1. až 5. ročník : 12. 10. - 23. 10.

Prezenční výuka ve škole pro 6. + 7. ročník: 12. 10. -16. 10. 

Prezenční výuka ve škole pro 8. + 9. ročník: 19. 10. -23. 10.

Výuka podle rozvrhu včetně odpoledního vyučování. Nadále bez zpěvu a sportovních aktivit.

Oběd v běžném režimu.

ŠD v běžném režimu včetně kroužků a čtenářských klubů.

Další kroužky, kluby, pronájmy, jiné vzdělávací akce, doučování – se nekonají.

Roušky beze změny.

Distanční výuka pro 8. + 9. ročník:  12. 10. - 16. 10. 

Distanční výuka pro 6. + 7. ročník:  19. 10. - 23. 10

Pokyny k výuce výuky předají TU. Žáci sledují informace na ŽK, rozvrh a google učebnu (materiály, zadání).

Obědy možno odebrat od 11:30 do 13:00 nebo obědy včas odhlásit.

Distanční výuka je pro žáky povinná, řídí se rozvrhem třídy. Výuka bude probíhat online formou (Meet, google učebna).

Žáci, kteří jsou offline, toto oznámí okamžitě TU.  Vyučující předmětů poskytnou materiály k výuce, které budou po domluvě k vyzvednutí ve škole.
Omlouvání žáků stejné jako v prezenční formě.

Pozn.: Distanční výuku zahájí vyšší ročníky (8. + 9. ročník). Žáci jsou samostatnější, mají zkušenost z jarního období, rodiče nemusí ve vyšší míře řešit jejich hlídání.
Rodiče 6. + 7. ročníku budou mít více času na přípravu domácího vzdělávání a zajištění hlídání dítěte v domácím prostředí.
Rozdělení po ročnících také zohledňuje jazykové skupiny a volitelné předměty.

Období: 1. 9.  - 11. 10.  2020

Prezenční výuka 1. - 9. ročníku

Výuka dle rozvrhu platného od 1. 9. 2020.

Poznámky k distanční výuce - obecně

Distanční výuka se zaměří na rozvoj samostatnosti žáka, odpovědnosti za učení. V hlavních předmětech bude probíhat opakování a upevňování učiva, konzultace k látce. Ve výchovách bude distanční výuka probíhat formou samostaných prací, projektů, samostudia.

Žáci: plní úkoly zadané učitelem ve stanoveném termínu (google učebna), účastní se třídních /skupinových online hodin dle rozvrhu (google Meet), komunikují s učitelem. V případě offline si zajistí materiály k výuce u vyučujícího předmětu. Žák má možnost požádat o mimořádnou online konzultaci vyučujícího.

Rodiče: zajistí technickou stránku distanční výuky, vytvoří zázemí (počítač, tablet, smartphone), menším žákům pomáhají při odevzdávání práce do Google učebny. Není jejich povinností opravovat chyby v úkolech, vysvětlovat nové učivo. Účastní se třídní/individuální online schůzky (projednání závažných okolností vzdělávání, projednání změn ve výuce,..). Rodič má možnost požádat o mimořádnou online konzultaci TU/vyučujícího.

Vyučující: zajistí výuku svých předmětů podle učebního plánu včetně hodnocení. Plánuje, připravuje a řídí online hodiny a individuální schůzky za účelem podpory výuky dle rozvrhu. Ve stanoveném čase poskytuje individuální konzultace na vyžádání. Průběžně informuje TU o průběhu výuky, ti předávají souhrnné informace 

 

Ministerstvo školství připravilo pravidla pro zavedení distanční výuky v regionálním školství v případě krizového stavu, krizových opatření či karantény vyhlášené hygieniky.

Novela ěkolského zákona podle ministerstva jednoznačně stanovuje povinnost školy zajistit pro vybrané případy distanční výuku, ale i povinnost žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat. 

PŘÍPRAVA NA PŘECHOD NA PŘÍPADNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU JEDNÉ NEBO VÍCE TŘÍD

V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními MZd znemožněna osobní přítomnost dětí/žáků/studentů ve škole, pak mohou nastat následující situace:

A) prezenční výuka

V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí 13 /žáků/studentů, který nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti/žáci/studenti nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat dotčeným dětem/žákům/studentům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Děti/žáci/studenti se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na svéindividuální podmínky.

B) smíšená výuka

V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, je škola povinna DISTANČNÍM Způsobem vzdělávat děti14/žáky/studenty, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní děti/žáci/studenti pokračují v PREZENČNÍM vzdělávání. Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami, a to dle technického vybavení konkrétní školy i jednotlivých žáků a dle aktuálních personálních možností školy. Může se jednat o zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty, on-line přenos prezenční výuky či nejrůznější formy synchronní i asynchronní formy on-line výuky. Distanční způsob vzdělávání musí vždy respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních dětí/žáků/studentů. Zachování prezenční výuky pro ostatní děti/žáky/studenty se bude v jednotlivých případech lišit: Možné je např. pokračovat ve výuce ve standardním režimu a přenášet ji on-line, upravit rozvrh dle možnosti přítomných pedagogů. Preferuje se, aby nebyli děti/žáci/studenti rozřazováni do jiných tříd nebo oddělení.

C) distanční výuka

Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd zakázána přítomnost dětí15/žáků/studentů ve škole alespoň jedné celé skupiny/třídy/oddělení, škola poskytuje pro tyto skupiny/třídy/oddělení vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní skupiny/třídy/oddělení se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech dětí/žáků studentů, přechází na distanční výuku celá škola. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy.

A picture
A picture