Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Prevence

Metodik prevence 1. st.: Mgr. Lenka Kratochvílová

Konzultační hodiny:  čtvrtek 13:30 - 14:30, kancelář  ŠPP

Kontakt: lenka.kratochvilova(zavináč)zsuj.cz

 

Metodik prevence 2. st.: Mgr. Lenka Švarcová st., 2.stupeň

Konzultační hodiny:  středa 12:00 - 13:00, kabinet výchovného poradce

Kontakty:  lenka.svarcova(zavináč)zsuj.cz

                       

Minimální preventivní program

(základní informace)

Minimální preventivní program školy pro školní rok vychází ze Školní preventivní strategie a jako konkrétní dokument školy je zaměřen na prevenci všech rizikových projevů chování, které se ve škole mohou vyskytovat. Východiskem jsou metodické dokumenty (doporučení a pokyny MŠMT zde).

Cílem výchovně vzdělávacího působení v oblasti prevence sociálně patologických jevů je zodpovědnost žáků za své vlastní chování a způsob života, přiměřený jejich věku.

Minimální preventivní program se realizuje přímo v třídnických hodinách, ve třídních a celoškolních projektech, v preventivních programech pro třídy nebo ročníky.


Primární prevence rizikových projevů chování u žáků je zaměřena na předcházení zejména následujícím rizikovým projevům v chování žáků 

 • Interpersonální agresivní chování - agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie, sociální odmítání 
 • Delikventní chování ve vztahu k hmotným statkům – vandalismus, krádeže, sprejerství a další trestné činy a přečiny
 • Záškoláctví a neplnění školních povinností
 • Závislostní chování - užívání všech návykových látek, netolismus, gambling
 • Rizikové sportovní aktivity, prevence úrazů
 • Rizikové chování v dopravě, prevence úrazů
 • Spektrum poruch příjmu potravy
 • Sexuální rizikové chování
 • Náročné chování spojené se školou, s rodinným prostředím, kombinace předcházejícího, s individuálními dispozicemi

Základním principem strategie primární prevence je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, osvojení si pozitivního sociálního chování a zachování integrity osobnosti s cílem zabránění výskytu rizikového chování nebo omezení škod, způsobených jeho výskytem mezi žáky.

ČŠI - Přístupy k náročnému chování dětí a žáků ve školách a přístupy jeho řešení zde.


Základními kompetencemi prevence v rámci podpory zdraví a zdravého životního stylu jsou:

 •  zvyšování sociální kompetence
 •  posilování komunikačních dovedností
 •  vytváření pozitivního sociálního klimatu 
 •  formování postojů ke společensky přijatelným hodnotám
 • péče o duševní zdraví zde

 

Posilování schopnosti vypořádat se s odmítnutím, zklamáním, selháním

 • Nácvik schopnosti řešit problémové situace
 • Porozumění sám sobě a druhým lidem
 • Uvědomění si emočních stavů a jejich příčin, ovlivňování emocí, jejich střídání
 • Pochopit konflikt, jak vzniká a způsob jeho řešení
 • Kde najít pomoc a pozitivní podporu

 

Prevence proti šikanování
Prevence proti šikaně patří ve škole k základní formě boje proti tomuto negativnímu jevu. V této oblasti musí spolupracovat všichni pracovníci školy a rodiče žáků. 

Postup rodičů při podezření na šikanování
Postup rodičů, kteří mají podezření na šikanování, by měl být následující:

 • Rodiče informují na podezření ze šikanování třídního učitele případně pedagogického pracovníka, při jehož hodinách nebo dohledu nad žáky k šikanování dochází.
 • V případě, že podezření na šikanu nejsou bezodkladně a uspokojivě řešena pedagogickými pracovníky včetně metodika prevence a výchovné poradkyně, obrátí se rodič s informací na ředitele školy.
 • V případě prokazatelných projevů šikany se rodič může přímo obrátit na ředitele školy.

 

Nově - Nikotinové  sáčky. V  poslední době se u  věkové skupiny žáků základní školy objevuje  nebezpečný návykový  produkt, a sice  nikotinové sáčkyTy se staly novým módním trendem, který  může rychle a závažně poškodit zdraví dítěte. Informace k problematice naleznete zde a leták zde. 

Důležité kontakty

 • Tísňová linka  112
 • Záchranná služba  155
 • Hasiči    150
 • Policie ČR  158 
 • Městská policie 
 • Linka bezpečí  celá ČR  800 155 555
 • Ped. psychologická poradna Havířov    597 582 372
 • Krizové a kontaktní centrum   
 • Centrum drogové pomoci  
 • Nonstop  602 715 805
 • Bílý kruh bezpečí (pomoc obětem trestné činnosti) 
 • Nadace Naše dítě, Praha  bezplatně 800 155 555
 • Národní linka prevence AIDS, po - pá 13 – 18 h  bezplatně 800 144 444

 

Mgr. Lenka Švarcová ŠMP2

Mgr. Lenka Kratochvílová, ŠMP1

aktualizace 1. 9. 2022

A picture
A picture