Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Německý jazyk, ruský jazyk

Další cizí jazyk (NJ, RJ) , je od 1. 9. 2013 nově zařazen do oblasti Jazyk a jazyková komunikace Je nabízen žákům jako volitelný povinný vzdělávací předmět. Vzdělávání v 2. cizím jazyce směřuje k dosažení úrovně A1 na druhém stupni základní školy.

Cizí jazyky jsou vyučovány tak, aby logicky navazovaly na výuku prvního cizího jazyka, tedy angického jazyka. Předměty jsou realizovány v 7., 8. a 9. ročníku, a to vždy s dvouhodinovou týdenní dotací jako volitelný povinný předmět. Výuka probíhá v multimediální jazykové učebně,  v učebně informatiky nebo v kmenové třídě, neboť se využívá všech dostupných výukových programů, multimediálních zařízení a různých organizačních forem a metod práce.

Cílem je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa, ale i pro práci s počítačem, internetem je znalost cizího jazyka velmi důležitá. Proto klademe důraz na rozvoj komunikačních dovedností, tomu podřizujeme i výuku gramatické části  učiva.

 Předmět směřuje k tomu, aby se žáci dorozuměli s cizincem v běžných situacích a hovořili s ním o jednoduchých tématech. Požadavky na vzdělávání v Dalším cizím jazyce jsou formulované v RVP ZV a vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně ovládání cizího jazyka. Ve výuce je možné pracovat s Evropským jazykovým portfoliem.

Na 2. stupni pracují žáci ve větší míře s autentickými texty, konverzují spolu německy/rusky. V souvislosti s probíraným zeměpisným a dějepisným učivem se žáci seznamují s reáliemi a historií  zemí, kde se mluví německy nebo rusky.

 

A picture
A picture