Obsah

Dyskalkulie je specifická porucha matematických schopností ve smyslu neschopnosti operovat s číselnými symboly. Porucha se týká ovládání základních početních úkonů (sčítání, odčítání, násobení, dělení) spíše než abstraktnějších dovedností v oblasti algebry, geometrie apod.

Příznaky dyskalkulie jsou velmi pestré, podle nich dělíme do dalších typů:

Druhy dyskalkulie:

Verbální dyskalkulie – u žáka vázne schopnost slovně označovat operační znaky, vázne pochopení matematické terminologie ne smyslu určování o…více, o…méně, …krát více, méně apod. Žák nezvládá slovně označovat matematické úkony, množství a počet prvků nebo i jen odpočítávat číselnou řadu, na slovní výzvu není žák schopen ukázat počet prstů, označit hodnotu napsaného čísla apod.

Praktognostická dyskalkulie – žák má narušenu matematickou schopnost manipulace s předměty konkrétními či nakreslenými a jejich přiřazování k symbolu čísla (paralelní přiřazování čísla k počtu a naopak, přidávání, ubírání, sestavování, odpočítávání na počítadle apod.) Postižena může být i schopnost řadit předměty podle velikosti nebo rozpoznávat vztahy v dimenzi více-méně.

Lexická dyskalkulie – neschopnost žáka číst matematické znaky a jejich kombinace, symboly, jako jsou číslice, vícemístná čísla s nulami (hlavně uprostřed), tvarově podobná čísla apod. Jedná se o obdobu dyslexie v oblasti čtení číslic a čísel.

Grafická dyskalkulie – projevuje se narušenou schopností psát numerické znaky, žák se neumí vyrovnat s příslušným grafickým prostorem, mívá problémy v geometrii. Jedná se o obdobu dysgrafie v oblasti matematiky.

Ideognostická dyskalkulie – jedná se o poruchu v chápání matematických pojmů a vztahů mezi nimi, v chápání čísla jako pojmu, jedinec nedovede zpaměti vypočítat příklady, které by vzhledem ke své inteligenci a dosaženému fyzickému i mentálnímu věku měl zvládnout zcela bez obtíží.

Operacionální dyskalkulie – žák nezvládá provádění matematických operací. Operace zaměňuje, nahrazuje složitější jednoduššími, písemně řeší i velice lehké úlohy. 

Metody a formy práce:

  • Respektování vývoje psychických funkcí, úrovně vývoje dítěte
  • Dělení úkolů na dílčí kroky, důkladné procvičování s využíváním nových situací
  • Práce s kalkulačkou

Reedukace podrobněji v Zelinková, O.: Poruchy učení. Portál, 2003.

A picture
A picture