Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Distanční výuka na škole

Informační systém BAKALÁŘI.  Rychlé zobrazení aktuální verze rozvrhů.

Jednotná  plattforma pro distanční výuku Google suite.

V době distanční výuky zařazeny pevné  třídnické hodiny pro žáky a rodiče.

Realizace individuální výuky předmětů PSPP a PI.

Individuální a skupinové doučování.

Realizace aktivit ze šablon.

Všichni žáci mají jednotný školní gmail (prijmeni.jmeno@zak.zsuj.cz), který jim umožňuje využívat nejrůznější Google služby a pracovat s nejrůznějšími Google aplikacemi (gmail, učebna, disk, kalendář, meet, jambord,..)..

Služba Google suite umožňuje spolupracovat v reálném čase, ukládat a sdílet soubory v cloudu.

Již na jaře žáci pracovali s Google učebnou, využívali online komunikaci Google Meet. 

Další platformy, které mohou pomoci při online výuce, jsou uvedeny zde.

 

Základní pravidla pro distanční výuku:

Část hodin probíhá synchronní online podobou (Google suite - Meet). Zbývající hodiny probíhají asynchronní online podobou - žáci pracují v   Google učebně  podle pokynů vyučujícího předmětu.

Žáci: plní úkoly zadané učitelem ve stanoveném termínu (google učebna), účastní se třídních /skupinových online hodin dle rozvrhu (google Meet), komunikují s učitelem. V případě offline si zajistí materiály k výuce u vyučujícího předmětu. Žák má možnost požádat o mimořádnou online konzultaci vyučujícího. Žáci mají možnost procvičit si látku v hodinách s AP. Na 1. stupni pokračují  čtenářské kluby a doučování. Na 2. stupni se se realizuje synchronní online příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka.

Rodiče: zajistí technickou stránku distanční výuky, vytvoří zázemí (počítač, tablet, smartphone), menším žákům pomáhají při odevzdávání práce do Google učebny. Není jejich povinností opravovat chyby v úkolech, vysvětlovat nové učivo. Účastní se třídní/individuální online schůzky (projednání závažných okolností vzdělávání, projednání změn ve výuce,..). Rodič má možnost požádat o mimořádnou online konzultaci TU/vyučujícího.

Vyučující: zajistí výuku svých předmětů podle učebního plánu včetně hodnocení. Plánuje, připravuje a řídí online hodiny a individuální schůzky za účelem podpory výuky dle rozvrhu. Ve stanoveném čase poskytuje individuální konzultace na vyžádání. Průběžně informuje TU o průběhu výuky, ti předávají souhrnné informace 

Poznámky k distanční výuce - obecně

Distanční výuka se zaměří na rozvoj samostatnosti žáka, odpovědnosti za učení. V hlavních předmětech bude probíhat opakování a upevňování učiva, konzultace k látce. Ve výchovách bude distanční výuka probíhat formou samostaných prací, projektů, samostudia.

Žáci: plní úkoly zadané učitelem ve stanoveném termínu (google učebna), účastní se třídních /skupinových online hodin dle rozvrhu (google Meet), komunikují s učitelem. V případě offline si zajistí materiály k výuce u vyučujícího předmětu. Žák má možnost požádat o mimořádnou online konzultaci vyučujícího.

Rodiče: zajistí technickou stránku distanční výuky, vytvoří zázemí (počítač, tablet, smartphone), menším žákům pomáhají při odevzdávání práce do Google učebny. Není jejich povinností opravovat chyby v úkolech, vysvětlovat nové učivo. Účastní se třídní/individuální online schůzky (projednání závažných okolností vzdělávání, projednání změn ve výuce,..). Rodič má možnost požádat o mimořádnou online konzultaci TU/vyučujícího.

Vyučující: zajistí výuku svých předmětů podle učebního plánu včetně hodnocení. Plánuje, připravuje a řídí online hodiny a individuální schůzky za účelem podpory výuky dle rozvrhu. Ve stanoveném čase poskytuje individuální konzultace na vyžádání. Průběžně informuje TU o průběhu výuky, ti předávají souhrnné informace 

Ministerstvo školství připravilo pravidla pro zavedení distanční výuky v regionálním školství v případě krizového stavu, krizových opatření či karantény vyhlášené hygieniky.

Novela ěkolského zákona podle ministerstva jednoznačně stanovuje povinnost školy zajistit pro vybrané případy distanční výuku, ale i povinnost žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat. 

PŘÍPRAVA NA PŘECHOD NA PŘÍPADNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU JEDNÉ NEBO VÍCE TŘÍD

V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními MZd znemožněna osobní přítomnost dětí/žáků/studentů ve škole, pak mohou nastat následující situace:

A) prezenční výuka

V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí 13 /žáků/studentů, který nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti/žáci/studenti nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat dotčeným dětem/žákům/studentům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Děti/žáci/studenti se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na svéindividuální podmínky.

B) smíšená výuka

V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, je škola povinna DISTANČNÍM Způsobem vzdělávat děti14/žáky/studenty, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní děti/žáci/studenti pokračují v PREZENČNÍM vzdělávání. Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami, a to dle technického vybavení konkrétní školy i jednotlivých žáků a dle aktuálních personálních možností školy. Může se jednat o zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty, on-line přenos prezenční výuky či nejrůznější formy synchronní i asynchronní formy on-line výuky. Distanční způsob vzdělávání musí vždy respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních dětí/žáků/studentů. Zachování prezenční výuky pro ostatní děti/žáky/studenty se bude v jednotlivých případech lišit: Možné je např. pokračovat ve výuce ve standardním režimu a přenášet ji on-line, upravit rozvrh dle možnosti přítomných pedagogů. Preferuje se, aby nebyli děti/žáci/studenti rozřazováni do jiných tříd nebo oddělení.

C) distanční výuka

Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd zakázána přítomnost dětí15/žáků/studentů ve škole alespoň jedné celé skupiny/třídy/oddělení, škola poskytuje pro tyto skupiny/třídy/oddělení vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní skupiny/třídy/oddělení se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech dětí/žáků studentů, přechází na distanční výuku celá škola. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy.

Harmonogram přípravy

přípravný týden v srpnu : všichni pedagogové ZŠ byli proškoleni v nástrojích Google se zaměřením na jejich využití při distanční výuce,

září - říjen: rodičům bude nabídnuto školení se zaměřením na využití Google nástrojů (pozn. realizace proběhla září/říjen).

září - říjen: intenzivní práce se žáky na zvládnutí Google prostředí.

Další činnosti: Škola spolupracuje v  projektu Eduzměna pro Kutnohorsko, posílení IT techniky, pracovní skupiny, monitoring,..

A picture
A picture