Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ Uhlířské Janovice
ZŠ Uhlířské Janovice okres Kutná Hora
ZŠ Uhlířské Janovice ZŠ Uhlířské Janovice ZŠ Uhlířské Janovice
  • Školní speciální pedagog - vedoucí ŠPP: PhDr. Jana Nováková, PhD.
  • Konzultační hodiny:  úterý 13:20 - 15:00, mimo termín v odůvodněném případě po telefonické nebo písemné domluvě, kancelář ŠPP 1. stupeň
  • Telefon: 327 542 039 (sborovna 1. st. Komenského 246)
  • Kontakty: jana.novakova@zsuj.cz

Podpora

Třístupňový model poskytování podpůrných opatření

Rádi bychom Vás seznámili s doporučeným postupem. V případě, kdy rodič vyhodnotí, že potřebuje řešit vzdělávací potřeby svého dítěte je požádán, ať nejdříve kontaktuje třídního učitele či učitele předmětu, poté případně ŠPP. Podpůrná opatření 1. stupně poskytuje škola sama, v součinnosti se školním poradenským pracovištěm. Tato podpůrná opatření mají podobu jednak individualizace přístupu k žákovi a jednak tzv. Plánu pedagogické podpory (PLPP). Pokud podpůrná opatření poskytovaná školou nevedou k úpravě vzdělávání žáka a k pozitivní změně, je doporučena zákonnému zástupci návštěva školského poradenského zařízení. Systém školy využívá nižší stupně podpory, které mohou efektivně podpořit žáka na jeho vzdělávací cestě a charakter zvolené včasné podpory může dokonce zabránit rozvoji problémů u žáka.

Standardní činnosti ŠSP

Depistážní činnosti

Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.

Diagnostické a intervenční činnosti (péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)

1) Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy osobní a rodinné), analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.

2) Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností).

3) Realizace intervenčních činností, tj.

a) provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační),

b) provádění, event. zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků,

c) participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy),

d) průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav,

e) úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů,

f) zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným zástupcem),

g) speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogické pracovníky školy,

h) konzultace s pracovníky dalších poradenských zařízení.

 

Metodické a koordinační činnosti

1) Příprava a průběžná úprava podmínek pro podporu žáků se zdravotním postižením ve škole - koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole.

2) Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

3) Participace na vytváření školních vzdělávacích programů a individuálních vzdělávacích plánů s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

4) Metodické činnosti pro pedagogické pracovníky školy - specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky - jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.

5) Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole.

Mohlo by Vás zajímat

ZŠ Uhlířské Janovice