Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ Uhlířské Janovice
ZŠ Uhlířské Janovice okres Kutná Hora
ZŠ Uhlířské Janovice ZŠ Uhlířské Janovice ZŠ Uhlířské Janovice

Náboženství

Náboženství se ve školním roce 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 se nerealizuje

Nepovinný předmět Náboženství navazuje na některé poznatky o společnosti získané ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (1. stupeň), dále na poznatky ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost (2. stupeň) jejichž podněty dále rozvíjí, rozšiřuje a prohlubuje. Zahrnuje aplikované poznatky z těch společenskovědních oborů, pro které není na základní škole vymezen zvláštní vyučovací předmět.

Náplň předmětu je uspořádána do tematických okruhů, témata se navzájem doplňují, prolínají, vytváří promyšlený systém, jsou zprostředkovávána ve vzájemných vazbách a souvislostech v 1. -  9. ročníku. Časová dotace nepovinného předmětu Náboženství  je od 1. do 9. ročníku vždy 1 vyučovací hodina týdně. Formy a metody realizace tohoto předmětu zahrnují:  skupinové vyučování, kooperativní výuku, diskusi, výklad, práci s textem, soutěže, projekty, PC, video, besedy, exkurze, techniky a aktivity osobnostně sociální výchovy.  Předmět se realizuje v komunitním centru.

Předmět nabízí žákům co nejširší orientaci ve specifické  oblasti lidského života, formování sociální a občanské gramotnosti, připravenost rozvíjet uspokojivé mezilidské vztahy, aktivně vstupovat do rozhodovacích procesů a podílet se na životě společenství, ve kterém žijí.

Žáci si formují a rozvíjejí svůj občanský profil, orientují se ve významných okolnostech společenského života, formují své vnitřní postoje k důležitým oblastem lidského života, formují vědomí odpovědnosti za vlastní život.

Do nepoviného předmětu jsou zařazeny tyto tematické okruhy: Desatero – Bible

Hodnoty v lidském životě

Funkce a význam rodiny

Životní pravidla

Pravidla státu, EU, náboženská pravidla

Bible Nového zákona. Život a působení Ježíše Krista.

Vznik a šíření křesťanství

Život Ježíše Krista

Působení církve

Druhy církví

Církevní svátky

Prolínání církevních svátků v rámci společnosti

Náboženská tolerance

Mohlo by Vás zajímat

ZŠ Uhlířské Janovice