Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ Uhlířské Janovice
ZŠ Uhlířské Janovice okres Kutná Hora
ZŠ Uhlířské Janovice ZŠ Uhlířské Janovice ZŠ Uhlířské Janovice

Sborový zpěv

Sborový zpěv 2021/2022, 2022/2023 - změna - pouze zájmový kroužek

Nepovinný předmět Sborový zpěv je  nabízen pro zájemce ve všech ročnících 1. a 2. stupně ZŠ. Sborový zpěv je vyučován dvě  hodiny týdně. Tento předmět vede žáka k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace.

Sborový zpěv 2020/2021

Nepovinný předmět Sborový zpěv je vyučován pro zájemce ve všech ročnících 1. a 2. stupně ZŠ. Sborový zpěv je vyučován dvě  hodiny týdně. Tento předmět vede žáka k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace.
Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků.
Obsahem Instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební reprodukci i produkci.
Obsahem Hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a gest.
Obsahem Poslechových činností je aktivní vnímání znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat.

Vzdělávání v tomto předmětu vede žáka k pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání umění jako svébytného prostředku komunikace. Učí žáka chápat umění a kulturu v jejich vzájemné provázanosti, k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností. Hudební výchova vede žáka k uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince, k tvořivému přístupu ke světu, k obohacování emocionálního života a k zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů.

 

Předmět navštěvují členové pěveckého sboru Červánek.
Vyučující:  Květoslav Červený, Mgr. Miloslava Králová
Sborový zpěv se koná každý pátek od 13:15 do 14:45 na 2. stupni ZŠ.

Mohlo by Vás zajímat

ZŠ Uhlířské Janovice