Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ Uhlířské Janovice
ZŠ Uhlířské Janovice okres Kutná Hora
ZŠ Uhlířské Janovice ZŠ Uhlířské Janovice ZŠ Uhlířské Janovice

Druhý cizí jazyk

Další cizí jazyk (NJ, RJ) , je od 1. 9. 2013 nově zařazen do oblasti Jazyk a jazyková komunikace Je nabízen žákům jako volitelný povinný vzdělávací předmět. Vzdělávání v 2. cizím jazyce směřuje k dosažení úrovně A1 na druhém stupni základní školy.

Cizí jazyky jsou vyučovány tak, aby logicky navazovaly na výuku prvního cizího jazyka, tedy angického jazyka. Předměty jsou realizovány v 7., 8. a 9. ročníku, a to vždy s dvouhodinovou týdenní dotací jako volitelný povinný předmět. Výuka probíhá v multimediální jazykové učebně,  v učebně informatiky nebo v kmenové třídě, neboť se využívá všech dostupných výukových programů, multimediálních zařízení a různých organizačních forem a metod práce.

Cílem je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa, ale i pro práci s počítačem, internetem je znalost cizího jazyka velmi důležitá. Proto klademe důraz na rozvoj komunikačních dovedností, tomu podřizujeme i výuku gramatické části  učiva.

 Předmět směřuje k tomu, aby se žáci dorozuměli s cizincem v běžných situacích a hovořili s ním o jednoduchých tématech. Požadavky na vzdělávání v Dalším cizím jazyce jsou formulované v RVP ZV a vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně ovládání cizího jazyka. Ve výuce je možné pracovat s Evropským jazykovým portfoliem.

Na 2. stupni pracují žáci ve větší míře s autentickými texty, konverzují spolu německy/rusky. V souvislosti s probíraným zeměpisným a dějepisným učivem se žáci seznamují s reáliemi a historií  zemí, kde se mluví německy nebo rusky.

Mohlo by Vás zajímat

ZŠ Uhlířské Janovice